ICF LOGO

ANNOUNCEMENT TO ALL PARENTS/ TEACHERS/ STUDENTS (OCT. 07, 2021)

To         :      Parents / Teachers / Students

From    :      School Management

  • Please be advised to pay tuition fees / miscellaneous fees to school CASHIER
  • Please refrain from paying fees to teachers / class advisers or any other school employee.
  • The school is not accountable for payments (given to teachers / class advisers) which are not remitted to the school CASHIER.

 

Sa mga Magulang, Tagapag-alaga at Mag-aaral

Mula sa Pamunuan ng Paaralan

  • Ipinapakiusap ng pamunuan na ang matrikulo at ibang bayarin, ang KAHERA lamang ang may karapatang tumanggap.
  • Ang paaralan ay walang pananagutan sa anumang bayaring hindi dinaan sa KAHERA.